Demineralizacija

Demineralizacija je postupak uklanjanja minerala (odnosno rastvorenih soli) iz vode. Ovim tehnološkim postupkom se dobija demineralizovana voda, a postupkak se sprovodi tamo gde je potrebno imati ultračistu vodu bez minerala – u hemijskoj industriji, laboratorijama, industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i u poljoprivrednim domaćinstvima za rastvaranje preparata za zaštitu bilja i đubriva, itd.

Demineralizovana voda ima široku primenu kako u domaćinstvu tako i u industriji.  Najčešće primenjuje u:

  • destilerijama (za razblaživanje alkoholnih pića)
  • farmaceutskoj industriji
  • laboratorijama
  • hemijskoj industriji,
  • akumulatorima, peglama....

Demineralizacija vode se obavlja posebnim uređajima – demineralizatorma. Demineralizator je uređaj koji se sastoji od dve filterske kolone, katjonske i anjonske, sa filterskom ispunom koja otklanja minerale iz vode.  Dobijena voda posle anjonske kolone je elektroprovodljivosti  1-5 µS.  Da bi se dobila apsolutno čista voda čija elektroprovodljivost iznosi 0-1 µS potrebno je ugraditi i treću kolonu tzv. mešana kolona (kolona za fino poliranje). Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena filterske ispune. Radni vek jonoizmenjivačke ispune demineralizatora je 3 do 5 godina, posle čega se mora zameniti. Ukoliko napojna voda sadrži gvožđe, neophodno je izvršiti predtretman vode.

Napomena: Ekotok vam nudi demineralizatore kojima se može upravljati ručno (ventilima) ili automatski, u zavisnosti od vaših potreba.

Sistemi za demineralizaciju su najčešće u konfiguraciji sa dve kolone, gde je jedna kolona sa katjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje pozitivno naelektrisane katjone i izmenjuje ove jone za vodonik (H+), a druga kolona je sa anjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje negativno naelektrisane jone i izmenjuje ove jone za hidroksilni jon (OH-). Kod demineralizatora sa mešanim kolonama, anjonska i katjonska jonoizmenjivačka masa su izmešane u jednoj koloni. Proces jonske izmene prečišćava vodu sve dok raspoloživa mesta razmene ne budu popunjena, tj. dok se smola ne istroši, nakon čega mora biti regenerisana. Katjonska jonoizmenjivačka masa se regeneriše sa rastvorom sone kiseline (HCl), a anjonska jonoizmenjivačka masa sa rastvorom natrijum hidroksida (NaOH) .

Voda prečišcena procesom demineralizacije je idealna za razne industrijske primene, svuda gde je potrebna voda oslobođena svih rastvorenih soli, kao što je napojna voda za sisteme generisanja pare visokog pritiska, kao i za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, potreba biohemijskih analizatora, elektronskih komponenti i proizvoda široke potrošnje.

U Ekotoku možete pronaći demineralizatore koji mogu zadovoljiti sve vaše potrepe za apsolutno čistom vodom, kako u domaćinstvima tako i u industrijskoj primeni.