Sistemi za domaćinstvo

Merlin - uređaj za tretman vode za piće

Merlin je uređaj kompaktne konstrukcije i velikog kapaciteta, što ga dovodi u sam vrh uređaja za tretman vode za piće.

Sastoji se od:

 • ugljenog blok ketridža koji ima ulogu da zadrži sve mehaničke nečistoće iz napojne vode i ujedno otkloni višak hlora iz vode,
 • dve membrane koje otklanjaju do 95% minerala iz napojne vode
 • ugljenog postfiltera koji poboljšava organoleptičke osobine vode

Ugljeni ketridž RO membranaPost filter

Velika prednost ovog uređaja je to što za svoj rad ne koristi električnu energiju kao ni pomoćne elemente (booster pumpa, rezervoar čiste vode). Male dimenzije, visoke performanse, ekonomičnost u radu i održavanju dovoljno govore o pouzdanosti i kvalitetu ovog uređaja.

U zavisnosti od kvaliteta napojne vode može se sam ili uz odgovarajući predtretman koristiti u:

 • domaćinstvu za prečišćavanje vode za piće,
 • restoranima, klubovima, hotelima za pripremu vode za kafemate, ledomate, parne pegle,
 • javne česme...

S obzirom da ovaj uređaj može da proizvede i do 120l/h visoko kvalitetne vode, ima veoma široku oblast primene i to:

 • hemijskim laboratorijama za dobijanje demineralizovane vode
 • kozmetičkim salonima,
 • zubnim ordinacijama,
 • apotekarskim ustanovama...

 Merlin sa delovima

Kamenac u vodi - Tvrdoća vode

Pojava kamenca u vodi je, pored mikrobiološke neispravnosti, najčešća pojava u domaćinstvima koja koriste sopstvene bunare i kaptaže. Tvrdoću vode čini prisustvo kalcijuma i magnezijuma u vodi, a kamenac se stvara usled taloženja njihovih karbonata i sulfata. Otklanjanje kamenca u vodi se vrši pomoću uređaja koji se zove Omekšivač, a radi na principu jonske izmene na jonoizmenjivačkim smolama.

PRIMERI IZ PRAKSE I EKONOMSKA KORIST KOJU DOBIJAMO UPOTREBOM OMEKŠANE VODE:

~ 50% uštede deterdženta i sapuna

~ 30% uštede trošenja odeće

~ 60% uštede energije za grejanje tople vode (2 mm naslaga kamenca na grejaču)

~ 90% uštede na popravkama i zameni aparata i delova (kotlovi, bojler, mašine za pranje, slavine, pumpe, grejači)

 

 

 

Uslovi za postavljanje ovakvih filtera su sledeći:

 • Priključak za napojnu vodu,
 • Priključak za kanalizaciju (zbog ispiranja filtera),
 • Priključak za struju monofazni (kod automatske varijante),
 • Prostorija za instalaciju opreme gde neće doći do smrzavanja opreme i filtera.

Dezinfekcija

Bakteriološka neispravnost vode je najveći uzročnik zaraznih bolesti. Najčešća pojava mikroorganizama u vodi je kod bunarskih voda, seoskih vodovoda i na mestima gde se površinske vode mešaju sa izvorskom vodom. U zavisnosti od potrebe i kvaliteta vode, bira se i način dezinfekcije: UV lampa ili Hlorna stanica.

UV lampe

UV sterilizacija se izvodi pomoću UV lampi koje se nalaze u čućištu od kvarcnog stakla i imaju ograničen vek trajanja. Voda koja se tretira UV lampom mora biti besprekorno čista u pogledu boje i mehaničkih nečistoća u njoj. Sam proces sterilizacije se odvija tako što voda u tankom sloju prelazi preko valjkastog kvarcnog kućišta u kome se nalazi UV lampa. Delovanje Ultra Violetnog spektra lampe na mikroorganizme je trenutno.  Sama ugradnja, servis i zamena UV lampe u kućištu je veoma jednostavna te upotrebu ovog načina sterilizacije svodi na komercijalan nivo.

 

Dozir pumpe

Hlorisanje vode - Hlorni preparati se godinama koriste za dezinfekciju vode kao najefikasniji i najekonomičniji. Sam metod dezinfekcije vode je vrlo pristupacan i jednostavan za ugradnju i održavanje. Jedan od najefikasnijih načina dodavanja hlora u vodu je pomoću automatskih dozir pumpi. To su impulsne membranske dozir pumpe sa automatskim kontrolerom kojim se definiše način rada i koncentracija doziranog hlora. Najčešće se koriste dva tipa pumpi:

Automatska dozir pumpa sa impulsnim meračem protoka radi na principu davanja signala sa merača protoka. Kada određena količina vode prođe kroz merač protoka, on šalje signal pumpi da dozira određenu količinu hlora u razvodnu mrežu putem usisnog ventila.

 

Automatska dozir pumpa koja signal za početak rada dobija od pogonske pumpe. Kada se aktivira pumpa za vodu u bunaru, ona daje signal dozirnoj pumpi koja počinje automatski da dozira hlor u razvodnu mrežu. Kada se isključi pumpa u bunaru, automatski se prekida rad dozir pumpe te samim tim i doziranje hlora.

 

1. Dozir pumpa

2. Impulsni merač protoka

Cl - Rezervoar sa hlornim preparatom

Mehanička filtracija

Osnovni vid filtracije, neophodan svakom domaćinstvu, koji ima funkciju da iz vode koja dolazi na česmu odstani sve mehaničke nečistoće kako iste ne biste uneli u organizam. Ovo se odnosi kako na seoske bunare tako i na gradske vodovode jer prilikom pucanja cevi dolazi do punjenja istih zemljom i drugim mehaničkim nečistoćama koje dolaze do Vas kao krajnjih potrošača.

Ketridž 1 Ketridž 2 Ketridž 3

Mehanička filtracija podrazumeva fizičko zadržavanje mehaničkih nečistoća iz vode, a odvija se na površini specijalnog filter-ketridža. Takvom filtracijom se mogu zadržati samo one čestice, koje su veće od pora na filter-ketridžu. U zavisnosti od tipa mehaničkih nečistoća u vodi (mulj, pesak, lišće itd.) određuje se porozitet (finoća) i veličina filter-ketridža. Ovi filteri su vrhunsko rešenje za primenu u domaćinstvu jer ovakvim filtriranjem vode vrši se zaštita ventila, slavina, bojlera i instalacija. Filteri koje Vam nudi Ekotok su laki za održavanje jer, nakon zasićenja, uložak filtera možete jednostavno zameniti i sami. Filter ketridzi mogu biti različitih dimenzija i poroziteta u zavisnosti od količine i kvaliteta napojne vode.

 

Filter sa aktivnim ugljem Končani filter Propilenski filter Keramički filter Perivi filter

 

Filter kućišta mogu biti različitih dimenzija u zavisnosti od mesta ugradnje i potreba potrošača.

  Mehaničko kućište 1 BB

 

Dodatna oprema 

  Ključ za mehaničko kućište Nosač za mehaničko kućište

Mehanička filtracija na filterskom materijalu u filterima pod pritiskom je takođe veoma zastupljen vid filtracije, naročito kod korisnika koji imaju potrebu za velikom količinom vode u toku kratkog vremenskog perioda eksploatacije. Takvi filteri imaju funkciju ne samo da otklone mehaničke nečistoće koje se prirodno nalaze u napojnoj vodi, već i mehaničke nečistoće posle različitih fizičko-hemijskih tretmana vode, a to mogu biti: aeracija, flokulacija, oksidacija... Najosnovniji vid takve filtracije je filtracija vode na peščanim filterima. Peščani filteri spadaju u grupu mehaničkih filtera pod pritiskom. Imaju funkciju otklanjajna suspendovanih čestica iz napojne vode filtracijom po dubini filtera. Ovi filteri se postavljaju tamo gde je neophodna velika količina vode u kratkom vremenskom intervalu te spadaju u grupu brzih filtera.

  

Peščani filter  Filter sa aktivnim ugljem 

Ispuna filtera je kvarcni pesak razlicitih granulacija. Ovi filteri mogu biti i multimedijalni koji osim kvarcnog peska sadrže i druge tipove ispune tako da mogu imati dvojaku ili trojaku funkciju.

Kvarcni pesak  Kvarcni pesak 

Primer:
Može sadržati u isto vreme kvarcni pesak, aktivni ugalj i zeleni pesak tako da istovremeno otklanja gvožđe, mehaničke nečistoće prirodno prisutne u vodi, kao i hlor iz napojne vode. Čišćenje (pranje) ovih filtera vrši se vrlo jednostavnom metodom - kontrapranjem.
Uslovi za postavljanje ovakvih filtera su sledeći:
- Priključak za napojnu vodu,
- Priključak za kanalizaciju (zbog ispiranja filtera),
- Priključak za struju monofazni (kod automatske varijante),
- Prostorija za instalaciju opreme gde neće doći do smrzavanja opreme i filtera.
Količina vode za ispiranje ovih filtera mora biti 50% veća od količine vode koja se tretira.

Primer:
Ukoliko je potreba za vodom 10m3/h, voda potrebna za ispiranje peščanih filtera je 15m3/h. Ovo je neophodno znati kod projektovanja željene veličine filtera i količine tretirane vode. Ovi filteri mogu biti različitih dimenzija i kapaciteta kao i sa automatskim ili ručnim (manualnim) upravljanjem.

 

 Tipovi automatskih upravljača

Fleck 2510  Flesk 2750 

Autotrol magnum  Logix 280 

Siata Aqua Ionic  Siata V132 Siata V132


Za kvalitetniju filtraciju, u zavisnosti od potreba potrošača, u firmi Ekotok često koristimo i druge filtracione materijale koji omogućavaju viši stepen prečisćavanja.