Industrijski sistemi

Membranska filtracija/ RO sistemi

Membranska filtracija je tehnologija koja omogućava da se primenom procesa reverzne osmoze  ukloni i preko 95% minerala iz vode kao i bakterija ukoliko su prisutne. Membranski elementi ( MEMBRANE ) predstavljaju molekulska sita i predstavljaju fizičku barijeru za prolaz rastvorenih soli, mehaničkih nečistoća, bakterija i dr, te je iz tog razloga veoma rasprostranjena primena ovih tipova prečistača kako u industriji tako i u domaćinstvu. Za rad ovih sistema je neophodno obezbediti visok pritisak vode, što se postiže ugradnjom pumpi visokog pritiska. Ovi sistemi ne zahtevaju nikakvu regeneraciju te svojom jednostavnošću održavanja dolaze u sam vrh sistema za pripremu vode.

Zbog svojih tehničkih karakteristika kao i najfinijeg oblika filtracije, neophodno je prethodno uraditi kvalitetan predtretman sirove vode neposredno pre njenog ulaska u sistem membranske filtracije kako se iste ne bi oštetile prilikom rada. Predtretman je od suštinske važnosti za dugoročno efikasan rad uređaja i stabilnost kvaliteta proizvedene vode.

Sistem membranske filtracije predstavlja idealnu opciju za pripremu vode za:

 • Napojnu kotlovsku vodu,
 • Prehrambenu industriju,
 • Farmaceutsku industriju,
 • Laboratorije,
 • Dobijanje demineralizovane vode...

Svaki sistem membranske filtracije sastoji se iz sledećih osnovnih elemenata:

 1. Mehaničkih predfiltera
 2. Pumpe visokog pritiska
 3. Membrana koje su srce sistema
 4. Membranskih kućišta
 5. Kontrolne elektronike

Opis rada:

Sirova voda iz vodovodnih cevi ulazi u predfilter koji odstranjuje mehaničke nečistoće: pesak, mulj, rđu iz cevi i dr, veće od 20 mikrona. Nakon toga, voda prelazi u drugi predfilter sa presovanim aktivnim ugljem i polipropilenom visokog kvaliteta. Na taj način se odstranjuju hlor, hlorna jedinjenja i druge hemijske nečistoće.

Iz drugog predfiltera voda prelazi u treći predfilter, gde se odstranjuju nečistoće veće od 5 mikrona. Posle trećeg predfiltera, voda dolazi na pumpu visokog pritiska koja potiskuje vodu na glavni filter (polupropusnu osmotsku membranu) gde se, pod pritiskom, procesom obrnute osmoze, voda oslobađa svih zaostalih nečistoća: teških metala, trihalometana, pesticida, fenola, amonijaka, nitrita, virusa, bakterija, gljivica, parazita i drugih nečistoća većih od  0.0001 – 0.0005 mikrona.

Nečista voda ističe preko odvodne cevi u kanalizaciju. Ukoliko u vodi postoje specifični elementi koji mogu smetati procesu reverzne osmoze: gvožđe, mangan, tvrdoća vode preko 10 nemačkih stepeni, potrebno je izvršiti predtretman za uklanjanje istih pre ugradnje sistema sa membranskom filtracijom.

 

Napomena:

Kod sistema membranske filtracije neophodno je znati da se udeo čiste vode naspram udela vode koji odlazi u kanalizaciju kreće u odnosu 1 : 1,5.  Npr, ukoliko kroz uređaj prođe 2,5 l vode udeo čiste vode biće 1 litar, a vode koja odlazi kao otpad biće 1,5 litara.

 

Uslovi za postavljanje ovakvih filtera su sledeći:

 • Priključak za napojnu vodu,
 • Priključak za kanalizaciju,
 • Priključak za struju monofazni,
 • Prostorija za instalaciju opreme gde neće doći do smrzavanja opreme i filtera.

Mehanički filter

Cintopur filter kućišta

Brend Cintopur® se odnosi na veoma širok spektar centrifugalnih filtera za čistu vodu (priključci ¾’’ do 3’’. Protok od 1 do 50 m3/h).

Cilj je da se uklone sve čvrste čestice suspendovane u vodi (zemlja, pesak, rđa itd) i to tako što u prvoj fazi voda koja ulazi u filter kućište se direktno na samom ulazu transformiše u centrifugalni spin (rotaciju) primoravajući krupnije čestice u dublje delove kućišta. Sledeća faza filtracije je preko filterske mrežice koja može opcionalno biti u opsegu od 5 do 300 mikrona u zavisnosti od kvaliteta ulazne vode.

Bićete impresionirani visokim stopama protoka i malim padom pritiska koje pruža jedinstveni koncept ovih filtera. Na dnu filter kućišta se nalazi ventil za ispiranje, koji služi za izbacivanje nataloženih čestica nečistoća na dnu samog filtera. Ovaj filter je napravljen od prvoklasnog sintetičkog materijala i s obzirom na ekonomske i ekološke aspekte, održavanje ovog filtera je veoma jednostavno, potrebno je zameniti filtersku mrežu na svakih 4-6 meseci.

Demineralizacija

Demineralizacija je postupak uklanjanja minerala (odnosno rastvorenih soli) iz vode procesom jonske izmene preko jonoizmenjivačkih smola. Ovim tehnološkim postupkom se dobija demineralizovana voda, a postupkak se sprovodi tamo gde je potrebno imati vodu bez minerala (elektroprovodljivosti) kao što su :

 • hemijska industrija,
 • laboratorije,
 • industrija alkoholnih i bezalkoholnih pića,
 • hotelijerstvo,
 • u poljoprivrednim domaćinstvima za rastvaranje preparata za zaštitu bilja i đubriva, itd.

 

Jako kisela jonoizmenjivačka smola u H+ formi.  Upotrebljava se za demineralizaciju vode u kojoj nema rezidualnog hlora. Regeneracija ove smole se vrši sa 5 ÷ 10% rastorom HCl min. 30 minuta sa protokom 2 ÷ 7 BV/h

 

 

Jako bazna jonoizmenjivačka smola u OH- formi. Upotrebljava se za demineralizaciju vode. Regeneracija ove smole vrši se sa 2 ÷ 6% rastorom NaOH  min. 45 minuta sa protokom 2 ÷ 4 BV/h

 

 

 

Demineralizator je uređaj koji se sastoji od dve filterske kolone, katjonske i anjonske, sa filterskom ispunom koja otklanja minerale iz vode.  Dobijena voda posle ovih kolona je elektroprovodljivosti  1-5 µS.  

KonduktometarDa bi se dobila apsolutno čista voda čija elektroprovodljivost iznosi 0-1 µS potrebno je ugraditi i treću kolonu tzv. mešana kolona (kolona za fino poliranje).

 

Katjonska i anjonska kolona se nakon zasićenja regenerišu, dok se kod mešane kolone vrši zamena filterske ispune. Radni vek jonoizmenjivačke ispune (katjonske i anjonske) demineralizatora je 3 do 5 godina, posle čega se mora zameniti. Ukoliko napojna voda sadrži gvožđe ili druge taložne elemente, neophodno je izvršiti predtretman vode.

  

Opis:

Sistemi za demineralizaciju su najčešće u konfiguraciji sa dve kolone, gde je jedna kolona sa katjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje pozitivno naelektrisane katjone i izmenjuje ove jone za vodonik (H+), a druga kolona je sa anjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje negativno naelektrisane jone i izmenjuje ove jone za hidroksilni jon (OH-).  Katjonska jonoizmenjivačka smola se regeneriše sa rastvorom sone kiseline (HCl), a anjonska jonoizmenjivačka smola sa rastvorom natrijum hidroksida (NaOH) dok se mešana kolona ( Mix Bad ) posle zasićenja baca i menja novom.

Uslovi za postavljanje ovakvih filtera su sledeći:

 • Priključak za napojnu vodu,
 • Priključak za kanalizaciju (zbog ispiranja filtera),
 • Priključak za struju monofazni (kod automatske varijante),
 • Prostorija za instalaciju opreme gde neće doći do smrzavanja opreme i filtera.

 

U firmi Ekotok možete pronaći demineralizatore koji mogu zadovoljiti sve vaše potrepe za apsolutno čistom vodom, kako u domaćinstvima tako i u industrijskoj primeni. 

 

Deferizacija i demanganizacija

 

Birm je ekonomski veoma isplativ filterski materijal koji se koristi za uklanjanje gvožđa i mangana iz vode katalitičkom oksidacijom. Da bi efikasno radio pH vode mora biti viši od 7 za uklanjanje gvožđa i više od 8 za uklanjanje mangana. Nije poželjno da se u vodi nalazi hlor i vodonik-sulfid. Ukoliko je pH vode niži od zahtevanog , neophodna je korekcija pH vrednosti. Ovaj filterski materijal je podložan eroziji pa je neophodno dopunjavanje filtera posle određenog vremena eksploatacije.

MTM je filterski medijum sa mangan dioksidom koji se koristi za uklanjanje gvožđa i vodonik sulfida iz vode. Aktivna površina ove filterske mase deluje katalitički, oksiduje gvožđe iz vode i taloži ga na samom filterskom materijalu, a vodonik sulfid se prevodi oksidacijom u sumpor. Talog se jednostavno odstranjuje iz filtera kontrapranjem. MTM zahteva kontinualnu ili diskontinualnu regeneraciju kalijum permanganatom da bi ostao funkcionalan.

 

 

 

 

Princip rada filtera

Voda ulazi u filter preko filterskog ventila na vrhu, prolazi kroz filterski medij i ulazi u sapnicu na dnu boce, zatim se  preko centralne cevi, vraća u filterski ventil na vrhu boce i odlazi dalje na upotrebu. Dok voda prolazi kroz filter, gvožđe i mangan se oksidišu na filterskom materijalu i prelaze u nerastvorni oblik. U ovakvom obliku oni postaju čestice mehaničke nečistoće te se kao takvi odvajaju na filterskom  materijalu po dubini. Nakon određenog vremena (zadatog od strane tehnologa) ovi filteri se jednostavno čiste kontra pranjem ili ukoliko je potrebno regenerišu i vraćaju u radni proces. Kontrola rada ovih filtera može biti manualna (ručno-ventilima) ili automatska sa jednim iz palete automatskih ventila koje Vam firma ekotok može ponuditi.

Automatski deferizator sa birmom Automatski deferizator sa MTM-om

 

Uslovi za postavljanje ovakvih filtera su sledeći:

 • Priključak za napojnu vodu
 • Priključak za kanalizaciju (zbog ispiranja filtera)
 • Priključak za struju monofazni (kod automatske varijante)
 • Prostorija za instalaciju opreme gde neće doći do smrzavanja opreme i filtera.

Dezinfekcija vode

Mikrobiološka neispravnos vode za piće i tehnološke procese uglavnom se javlja kod podzemnih voda (bunari, izvori), neadekvatno urađenih kaptaža, klimatskih faktora, kao i usled mešanja podzemnih voda sa fekalnim vodama. Fekalne vode se javljaju od blizine objekata za čuvanje stoke, obradivih površina prekrivenih đubrivom, kao i drugih zagađenja oblasti oko bunara i izvora vode.  

Čak i ako je voda mikrobiološki ispravna na samom mestu eksploatacije mođe biti kontaminirana tokom transporta kroz vodovodnu mrežu (korozija, vazdušni džepovi).

Dezinfekcija ima za cilj da uništi sve prisutne patogene mikroorganizme u vodi koja se tretira. Pored vode za piće, voda koja se koristi u određenim tehnološkim procesima u industriji takođe mora biti besprekorno čista i dezinfikovana. Ovo se posebno odnosi na prehrambenu industriju. Da bi dezinfekcija vode bila uspešna, neophodno je da voda prođe sistem filtracije kako ne bi sadržala bilo kakve čestice nečistoće koje mogu poslužiti kao "sklonište" mikroorganizmima. Ovo je posebno važno kod sterilizacije vode pomoću UV lampi. U nekim slučajevima dezinfekcija vode se vrši i kao mera predostrožnosti kada su u pitanju površinske vode, kao i podzemne vode koje su bakteriološki nepouzdane zbog konstantnih promena u zemljišu.

Najčešći načini dezinfekcije vode su:

 1. UV sterilizacija
 2. Mikrobiološka filtracija
 3. Hlorisanje vode

 

UV sterilizacija vode

UV sterilizacija se izvodi pomoću UV lampi koje se nalaze u čućištu od kvarcnog stakla i imaju ograničen vek trajanja. Voda koja se tretira UV lampom mora biti besprekorno čista u pogledu boje i mehaničkih nečistoća u njoj. Sam proces sterilizacije se odvija tako što voda u tankom sloju prelazi preko valjkastog kvarcnog kućišta u kome se nalazi UV lampa. Delovanje Ultra Violetnog spektra lampe na mikroorganizme je trenutno.

Obavezan preduslov ugradnje UV sterilizatora je višestepena mehanička filtracija filter patronama i to tako što se mehanička filter kućišta postavljaju sledećim redom. Prvo ide gruba filter patrona od 5 mikrona, zatim 1 mikrona i na kraju najfiniji 0,65 mikrona.

 

Mikrobiološka filtracija vode

Mikrobiološka filtracija je savršeni način sterilizacije vode koji se uglavnom primenjuje u prehrambenoj industriji, fabrikama za flaširanje vode kao i industriji bezalkoholnih pića. Ova filtracija se vrši mehanički preko mikrobioloških patrona poroziteta 0,2 mikrona koje su postavljene u specijalnim elektro poliranim kućištima od Inoxa za prehrambenu svrhu. Ove filter patrone se čiste ( sterilišu ) određenim hemijskim sredstvima, toplom vodom, vodenom parom i njihov životni vek je do 50 regeneracija. Mikrobiološka filtracija se ugrađuje nakon dvostepene mehaničke filtracije. Sistem za mikrobiološku filtraciju vode sadrži i sistem za sanitaciju filterskog sistema kao i Bay-Pass. Proces flaširanja vode za piće ne može se zamisliti bez mikrobiološke filtracije vode.

 

Hlorisanje vode

Hlorisanje vode - Hlorni preparati se godinama koriste za dezinfekciju vode kao najefikasniji i najekonomičniji. Sam metod dezinfekcije vode je vrlo pristupacan i jednostavan za ugradnju i održavanje. Jedan od najefikasnijih načina dodavanja hlora u vodu je pomoću automatskih dozir pumpi. To su impulsne membranske dozir pumpe sa automatskim kontrolerom kojim se definiše način rada i koncentracija doziranog hlora. 

Najčešće se koriste dva tipa pumpi:

 

Automatska dozir pumpa sa impulsnim meračem protoka radi na principu davanja signala sa merača protoka. Kada određena količina vode prođe kroz merač protoka, on šalje signal pumpi da dozira određenu količinu hlora u razvodnu mrežu putem usisnog ventila.

 

 

Automatska dozir pumpa koja signal za početak rada dobija od pogonske pumpe. Kada se aktivira pumpa za vodu u bunaru, ona daje signal dozirnoj pumpi koja počinje automatski da dozira hlor u razvodnu mrežu. Kada se isključi pumpa u bunaru, automatski se prekida rad dozir pumpe te samim tim i doziranje hlora.

 

 

1. Dozir pumpa

2. Impulsni merač protoka

Cl - Rezervoar sa hlornim preparatom