Demineralizacija je proces uklanjanja rastvorenih soli iz vode. Sistemi za demineralizaciju su najčešće u konfiguraciji sa dve kolone, gde je jedna kolona sa katjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje pozitivno naelektrisane katjone i izmenjuje ove jone za vodonik (H+), a druga kolona je sa anjonskom jonoizmenjivačkom ispunom koja absorbuje negativno naelektrisane jone i izmenjuje ove jone za hidroksilni jon (OH-). 

Kod demineralizatora sa mešanim kolonama, anjonska i katjonska jonoizmenjivačka masa su izmešane u jednoj koloni. Proces jonske izmene prečišćava vodu sve dok raspoloživa mesta razmene ne budu popunjena, tj. dok se smola ne istroši, nakon čega mora biti regenerisana. Katjonska jonoizmenjivačka masa se regeneriše sa rastvorom sone kiseline (HCl), a anjonska jonoizmenjivačka masa sa rastvorom natrijum hidroksida (NaOH) .

Voda prečišcena procesom demineralizacije je idealna za razne industrijske primene – tamo gde je potrebna voda oslobođena svih rastvorenih soli, kao što je napojna voda za sisteme generisanja pare visokog pritiska, kao i za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, potreba biohemijskih analizatora, elektronskih komponenti i proizvoda široke potrošnje.

 

Subcategories